Čo je to Pracovná Zdravotná Služba (PZS)?

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, ktorý tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Cieľom PZS je prevencia vzniku chorôb z povolania a iných poškodení zdravia v súvislosti s výkonom práce. 

Kto musí mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu?

Od 01.01.2015 každý zamestnávateľ.

PZS v 3 krokoch

Ponúkame Vám nový zmluvný spôsob poskytovania PZS aj s možnosťou bez paušálnych platieb za odborné a poradenské služby. Neváhajte nás kontaktovať so žiadosťou o vypracovanie cenovej ponuky obsahujúcej možnosti poskytovania PZS podľa toho, čo Vám viac vyhovuje.

Kto je to MEDICHEM, s.r.o.?

11 rokov na trhu. MEDICHEM, s.r.o. vznikla v roku 2006 na základe spoločenskej zmluvy medzi spoločnosťami MEDILAB, s.r.o. a CHEMPOR, s.r.o. za účelom poskytovania komplexnej pracovnej zdravotnej služby.

MEDILAB, s.r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré vykonáva lekárske preventívne prehliadky a poskytuje nadštandardné lekárske služby.

CHEMPOR, s.r.o. je súkromná poradenská spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti ochrany zdravia ľudí, hygieny práce, životného prostredia, chemickej legislatívy a azbestu.

Prečo si vybrať MEDICHEM, s.r.o.?

Politika IMS (stlač pre čítanie)

Je lacnejšia prevencia za neporovnateľne nižšie náklady ako zaplatenie vysokého odškodného.

Novinky

Zmeny v lekárskom posudku

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať o modifikáciách vykonaných na lekárskom posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu v aplikácii medichemportál. Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu spĺňa všetky náležitosti v zmysle Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmeny týkajúce sa lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu v aplikácii medichemportál sú nasledovné:


1.  Náplň lekárskej preventívnej prehliadky pre daný faktor práce a pracovného prostredia resp. práce podľa osobitných predpisov nebude súčasťou lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu bude mať odporúčanú náplň lekárskej prehliadky k dispozícii v prílohe k lekárskemu posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu.
2.  Časť pracovná anamnéza bola z lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu vyňatá.
3.  Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu bol doplnený o údaje: osobné číslo zamestnanca, IČO spoločnosti, prevádzka/pracovisko.
4.  Klienti, ktorí budú generovať lekársky posudok pre zamestnanca absolvujúceho lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci u lekára, ktorý nie je lekárom pracovnej zdravotnej služby (napr. ošetrujúci lekár zamestnanca) nechajú zložku PREDVOLENÝ LEKÁR prázdnu. V tomto prípade sa vygeneruje lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu bez loga poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby MEDICHEM, s.r.o.
5.  Klienti, ktorí budú generovať lekársky posudok pre zamestnanca absolvujúceho lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci u lekára pracovnej zdravotnej služby v zložke PREDVOLENÝ LEKÁR navolia poskytovateľa ProCare, a.s.. V tomto prípade sa vygeneruje lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu s logom poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby MEDICHEM, s.r.o., člen skupiny ProCare, a.s..

Zmena miesta realizácie LPP

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vás prostredníctvom tejto správy informovať o zmene miesta realizácie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (ďalej len „LPP") v rámci mesta Bratislava. V termíne od 05.02.2018 je novým povereným zdravotníckym zariadením na výkon LPP poliklinika ProCare TRNAVSKÉ MÝTO (bývalá Železničná nemocnica a poliklinika), Šancová 110, 831 04 Bratislava. Poliklinika ponúka široké spektrum odborných ambulancií, samostatnú ambulanciu pracovnej zdravotnej služby a desať ambulancií všeobecného lekárstva, vďaka ktorým bude zabezpečená kvalitná a komplexná služba dohľadu nad zdravím pre Vašich zamestnancov.

Realizácie LPP môžeme rozšíriť o ďalšie polikliniky patriace do skupiny ProCare, a to: Central Jelačičova 7, Bratislava, Poliklinika Betliarska 3776/17, Bratislava, Poliklinika ProCare Sereď, Ivana Krasku 2464/38, ProCare Nitra, Fatranská 5, ProCare Žiar nad Hronom, Priemyselná ulica 12, ProCare Zvolen, J. Jiskru č. 8, ProCare Prešov, Jurkovičova 19, ProCare KVP Košice, Jána Pavla II. č.5 a u ďalších viac ako 800 zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci SR.

Požiadavku na zabezpečenie termínu LPP adresujte na pani Mgr. Ivanu Veselovskú, tel.: 02/391 434 05, mobil: 0903 704 714, e-mail: callcentrum@novapharm.sk a v kópii mailu na adresu: reclova.lenka@procare.sk

Veríme, že vyššie uvedená zmena prispeje k Vašej spokojnosti a k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb.

Novela zákona č. 355/2007 Z.z. - zmeny v PZS

S účinnosťou od 01.12.2017 sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov. Novela zákona prináša zmeny v pracovnej zdravotnej službe (PZS), nie však jej zrušenie. Zabezpečenie plnenia povinností zamestnávateľa pre oblasť PZS vyplývajúcich z novely zákona je u našich súčasných klientov zabezpečené platnou zmluvou (zmluva MEDICHEM, s.r.o. - klient). V prípade otázok k zmenám v oblasti PZS nás neváhajte kontaktovať. Pre zobrazenie textu novely kliknite na sem. Zdroj: NR SR

Pozvánka na odborné školenie

Spoločnosť VIK s.r.o. Vás pozýva na odborné školenie REACH chemická legislatíva z pohľadu následných používateľov. Pre viac informácií kliknite na sem.

Pozvánka na konferenciu

Slovenská ergonomická spoločnosť Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu - 6. ročník konferencie Ergonómia 2017. Pre zobrazenie kliknite na sem.

Klasifikácia, označovanie a balenie chemických látok a zmesí

Prečítajte si zaujímavé informácie o klasifikácii, označovaní a balení chemických látok a zmesí. Pre čítanie kliknite na sem. Zdroj: ÚVZ SR


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi

MEDICHEM odporúča