What is occupational health service (PZS)?

It provides employers with professional and consulting services in the area of the protection and promotion of health at work in form of health surveillance, which forms the oversight of working conditions and assessing the medical fitness for work performance of preventive medical examinations in relation to work. The main goal of PZS is the prevention of occupational diseases and other health damage in connection with the performance of work.

Who must have the occupational health service secured?

From 01.01.2015 every employer.

PZS in 3 steps

We offer a new contractual system of providing primary health care and with the possibility of zero fee payments for professional and consulting services. Do not hesitate to contact us with the request to prepare a quotation containing the possibility of providing primary health care, whichever you prefer.

Who is MEDICHEM, Ltd.?

11 years presence on the market. MEDICHEM Ltd., was established in 2006 as a joint venture between MEDILAB Ltd. and CHEMPOR Ltd. in order to provide a comprehensive occupational health service.

MEDILAB, Ltd. is a private healthcare facility that performs preventive medical examinations and offers high standard medical services.

CHEMPOR, Ltd. is a private consulting company, which provides services in the field of health safety, hygiene, environment, chemical legislation and asbestos.

Why to choose MEDICHEM, Ltd.?

Prevention is always cheaper than paying high compensation.

News

Zmeny v lekárskom posudku

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať o modifikáciách vykonaných na lekárskom posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu v aplikácii medichemportál. Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu spĺňa všetky náležitosti v zmysle Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmeny týkajúce sa lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu v aplikácii medichemportál sú nasledovné:


1.  Náplň lekárskej preventívnej prehliadky pre daný faktor práce a pracovného prostredia resp. práce podľa osobitných predpisov nebude súčasťou lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu bude mať odporúčanú náplň lekárskej prehliadky k dispozícii v prílohe k lekárskemu posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu.
2.  Časť pracovná anamnéza bola z lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu vyňatá.
3.  Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu bol doplnený o údaje: osobné číslo zamestnanca, IČO spoločnosti, prevádzka/pracovisko.
4.  Klienti, ktorí budú generovať lekársky posudok pre zamestnanca absolvujúceho lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci u lekára, ktorý nie je lekárom pracovnej zdravotnej služby (napr. ošetrujúci lekár zamestnanca) nechajú zložku PREDVOLENÝ LEKÁR prázdnu. V tomto prípade sa vygeneruje lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu bez loga poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby MEDICHEM, s.r.o.
5.  Klienti, ktorí budú generovať lekársky posudok pre zamestnanca absolvujúceho lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci u lekára pracovnej zdravotnej služby v zložke PREDVOLENÝ LEKÁR navolia poskytovateľa ProCare, a.s.. V tomto prípade sa vygeneruje lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu s logom poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby MEDICHEM, s.r.o., člen skupiny ProCare, a.s..

Zmena miesta realizácie LPP

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vás prostredníctvom tejto správy informovať o zmene miesta realizácie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (ďalej len „LPP") v rámci mesta Bratislava. V termíne od 05.02.2018 je novým povereným zdravotníckym zariadením na výkon LPP poliklinika ProCare TRNAVSKÉ MÝTO (bývalá Železničná nemocnica a poliklinika), Šancová 110, 831 04 Bratislava. Poliklinika ponúka široké spektrum odborných ambulancií, samostatnú ambulanciu pracovnej zdravotnej služby a desať ambulancií všeobecného lekárstva, vďaka ktorým bude zabezpečená kvalitná a komplexná služba dohľadu nad zdravím pre Vašich zamestnancov.

Realizácie LPP môžeme rozšíriť o ďalšie polikliniky patriace do skupiny ProCare, a to: Central Jelačičova 7, Bratislava, Poliklinika Betliarska 3776/17, Bratislava, Poliklinika ProCare Sereď, Ivana Krasku 2464/38, ProCare Nitra, Fatranská 5, ProCare Žiar nad Hronom, Priemyselná ulica 12, ProCare Zvolen, J. Jiskru č. 8, ProCare Prešov, Jurkovičova 19, ProCare KVP Košice, Jána Pavla II. č.5 a u ďalších viac ako 800 zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci SR.

Požiadavku na zabezpečenie termínu LPP adresujte na pani Mgr. Ivanu Veselovskú, tel.: 02/391 434 05, mobil: 0903 704 714, e-mail: callcentrum@novapharm.sk a v kópii mailu na adresu: reclova.lenka@procare.sk

Veríme, že vyššie uvedená zmena prispeje k Vašej spokojnosti a k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb.

Novela zákona č. 355/2007 Z.z. - zmeny v PZS

S účinnosťou od 01.12.2017 sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov. Novela zákona prináša zmeny v pracovnej zdravotnej službe (PZS), nie však jej zrušenie. Zabezpečenie plnenia povinností zamestnávateľa pre oblasť PZS vyplývajúcich z novely zákona je u našich súčasných klientov zabezpečené platnou zmluvou (zmluva MEDICHEM, s.r.o. - klient). V prípade otázok k zmenám v oblasti PZS nás neváhajte kontaktovať. Pre zobrazenie textu novely kliknite na sem. Zdroj: NR SR

Pozvánka na odborné školenie

Spoločnosť VIK s.r.o. Vás pozýva na odborné školenie REACH chemická legislatíva z pohľadu následných používateľov. Pre viac informácií kliknite na sem.

Pozvánka na konferenciu

Slovenská ergonomická spoločnosť Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu - 6. ročník konferencie Ergonómia 2017. Pre zobrazenie kliknite na sem.

Klasifikácia, označovanie a balenie chemických látok a zmesí

Prečítajte si zaujímavé informácie o klasifikácii, označovaní a balení chemických látok a zmesí. Pre čítanie kliknite na sem. Zdroj: ÚVZ SR


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi

MEDICHEM odporúča